PROMOS sp. z o.o.
tel. 12 683-83-98, 12 683-83-70
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

Opracowana metoda stanowi prosty i łatwy sposób recyklingu poużytkowych butelek z PET w kierunku otrzymywania materia-łów kompozytowych. Materiał taki otrzymuje się ze zmielonych butelek oraz kleju. Zmielone butelki z PET w postaci płatków miesza się z lepiszczem i tak otrzymaną kompozycję poddaje się prasowaniu w formach.

Materiał ten wykazuje własności termoizolacyjne, co pozwala na jego wykorzystanie w sposób po-dobny jak ekspandowany polisty-ren, a przy wyjątkowej odporności na ściskanie, przewyższającej ten ostatni, jest idealnym materiałem do docieplania wylewek np. pod-łóg hal przemysłowych.

Wodoodporność i wodoprzesią-kliwość płyt wykonanych z tego kompozytu daje mechanicznie wytrzymały materiał docieplający fundamenty budynków zapewnia-jąc odprowadzenie wód do drena-żu. Materiał ten jest również odporny na korozję atmosfe-ryczną, biologiczną oraz chemi-czną.

Ten nowy sposób podejścia do recyklingu butelek z PET, nie wymagający dokładnej segrega-cji, ich mycia i suszenia, usuwa-nia etykiet i kleju, jest możliwy do wdrożenia bez znaczących nakła-dów finansowych, i pozwala na masowe zagospodarowanie tych uciążliwych odpadów.

Technologia jest atrakcyjna dla posiadaczy dużej ilości darmo-wych odpadów z PET.


SPOSÓB NA RECYKLING BUTELEK Z PET
W KIERUNKU OTRZYMYWANIA UŻYTECZNYCH, EKOLOGICZNYCH
WYROBÓW TERMOIZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH DLA BUDOWNICTWA

Kompozytowy materiał IZOPET-R. Właściwości, produkcja, zastosowanie.
Materiały Konferencji EKOPOLIMER 2004. "Przyjazne środowisku technologie polimerowe",
Lesko 18-23 maja 2004, s.68-69

Właściwości kompozytów otrzymywanych z pozyskiwanych na wysypiskach komunalnych butelek PET. Eko-problemy 2/2004 s.4-5

Otrzymywanie użytecznych kompozytowych materiałów z odpadowego poli(tereftalanu etylenu). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 630. Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego. Kraków 2003, s.81-89

Ekologiczny PET czyli "płyta po krakowsku". Recykling Review 1/2003 s.29-31

Właściwości kompozytów otrzymywanych z pozyskiwanych na wysypiskach komunalnych butelek PET. Materiały Konferencji "Problemy unieszkodliwiania odpadów", Warszawa, 01.12.2003, s.26-29

Wpływ struktury kompozytu IZOPET-R na właściwości formowanych wyrobów.
Tworzywa Sztuczne i Chemia 6/2003

Problemy utrudniające masowy recykling butelek z PET.
Mat. X Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków, 29.IX - 1.X 2003, s.313-316

Właściwości i zastosowanie kompozytów opartych o odpadowy PET.
Mat. X Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków, 29.IX - 1.X 2003, s.307-311

Nowa metoda recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu) - PET.
Mat. III Międzynarodowej Konferencji "Ekologia Wyrobów", Kraków, 25-26 IX 2003, s.335-340

Formowanie porowatych płyt o właściwościach termoizolacyjnych z odpadów komunalnych PET. Mat. XVI Konferencji "Modyfikacja Polimerów", Polanica Zdrój, 23-26 IX 2003, s.99-102

Simple and easy way of global reprocessing of post-consumer PET bottles to useful, pro-ecological products. Katalog "Polish Science and Technology Forum", Paryż, 15-16 IX 2003

Patent na PET. Recykling 9/2003 s.18

Kompozytowa rakieta. Plastics Review 5/2003 s.50-52

Technology of post-consumer poly(ethylene terephthalate) - PET bottles mechanical recycling to composite materials. Mat. IV Międzynarodowej Konferencji Studentów "Srodowisko - Rozwój - Inżynieria", Kraków 2002, s.155-160

IZOPET-R, Nowy materiał o specyficznych właściwościach termoizolacyjnych.
Tworzywa Sztuczne i Chemia 4/2002 s.21-22

Materiały termoizolacyjne z PET-ów. Recykling 5/2002 s.10-11

Zbieranie butelek PET to nie wszystko. Recykling 3/2002 s.5

Czy znajdzie się producent? Biznes i Ekologia 1/2002 s.21

Sposób na masowe, proste technologicznie zagospodarowanie butelek PET.
Tworzywa Sztuczne i Chemia 1/2002 s.23-24

Nowa metoda recyklingu PET. Plastics Review 12/2001 s.34-37


dodatkowe informacje: PROMOS Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel. (12) 683 83 70, (12) 683 83 98, fax (12) 683 83 71, e-mail: izopet@promos.com.pl