PROMOS sp. z o.o.
tel. 12 683-83-98, 12 683-83-70
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

Innovator Małopolski 2012 za IZOPET-R

Z dumą informujemy, że firma Promos Sp. z o.o. została wyróżniona w konkursie Innovator Małopolski za technologię produkcji płyt drenażowych IZOPET-R.


Opracowana metoda stanowi prosty i łatwy sposób recyklingu poużytkowych butelek z PET w kierunku otrzymywania materia-łów kompozytowych. Materiał taki otrzymuje się ze zmielonych butelek oraz kleju. Zmielone butelki z PET w postaci płatków miesza się z lepiszczem i tak otrzymaną kompozycję poddaje się prasowaniu w formach.

Materiał ten wykazuje własności termoizolacyjne, co pozwala na jego wykorzystanie w sposób po-dobny jak ekspandowany polisty-ren, a przy wyjątkowej odporności na ściskanie, przewyższającej ten ostatni, jest idealnym materiałem do docieplania wylewek np. pod-łóg hal przemysłowych.

Wodoodporność i wodoprzesią-kliwość płyt wykonanych z tego kompozytu daje mechanicznie wytrzymały materiał docieplający fundamenty budynków zapewnia-jąc odprowadzenie wód do drena-żu. Materiał ten jest również odporny na korozję atmosfe-ryczną, biologiczną oraz chemi-czną.

Ten nowy sposób podejścia do recyklingu butelek z PET, nie wymagający dokładnej segrega-cji, ich mycia i suszenia, usuwa-nia etykiet i kleju, jest możliwy do wdrożenia bez znaczących nakła-dów finansowych, i pozwala na masowe zagospodarowanie tych uciążliwych odpadów.

Technologia jest atrakcyjna dla posiadaczy dużej ilości darmo-wych odpadów z PET.


SPOSÓB NA RECYKLING BUTELEK Z PET
W KIERUNKU OTRZYMYWANIA UŻYTECZNYCH, EKOLOGICZNYCH
WYROBÓW TERMOIZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH DLA BUDOWNICTWA

SZANOWNI PAŃSTWO

Pragniemy Państwa zainteresować możliwością stosowania w pewnych rozwiązaniach, dotyczących ogólnie pojętego budownictwa, płyt drenażowych o nazwie IZOPET-R. Płyty uzyskały właśnie Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-6729/2005 "Płyty drenażowe IZOPET-R". W opinii pracowników Zakładu Geotechniki i Fundamentowania ITB posiadają unikalnie wysokie wartości przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu (również pod obciążeniem) odpowiedzialne za wysoką skuteczność drenażu. Płyty te charakteryzują się ponad to (obok mrozoodporności), bardzo wysoką odpornością na naprężenia ściskające, których warość przy 10% odkształceniu względnym wynosi ok. 600 kPa. Instytut Techniki Budowlanej dopuszcza stosowanie ww. wyrobu do drenażu gruntu poza obrysem budynku do:

drenażu ścian piwnic | drenażu ogrodów | drenażu ścieżek, dróg, boisk itp.


Producentem płyt jest PROMOS Sp. z o.o.

Wyrób produkowany wg opracowanej przez Politechnikę Krakowską technologii, jest rozwiązaniem, które zostało nagrodzone w latach 2002-2003 pięcioma złotymi i srebrnymi medalami na światowych wystawach wynalazków i innowacyjnych technologii: w Brukseli, Gdańsku, Norymberdze, Moskwie, Genewie.

Płyta jest rezultatem trafionego sposobu recyklingu materiałowego ogólnie dostępnych odadowych, poużytkowych butelek po napojach bezalkoholowych, wytworzonych z popularnego PET. Właściwe ich zmielenie i powiązanie ze sobą płatków PET, wg naszych patentów, daje płytę IZOPET-R, którą możecie Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej a w najbliższym czasie na krakowskich składach budowlanych.

Płyta posiada również inne ciekawe właściwości fizyko-mechaniczne. Przede wszystkim jest ona stosunkowo dobrym materiałem termoizolacyjnym. Nasze sugestie, po zasięgnięciu opinii w Katedrze Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli oraz Instytucie Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej co do zasadności stosowania płyt IZOPET-R są następujące:

- izolacja termiczna fundamentów i ścian piwnic,
- izolacja termiczna cokołów, podłóg i ścian w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, płyt podłogowych posadowionych na gruncie, mocno obciążonych posadzek przemysłowych. Ponadto płyty mogą być stosowane w dachach tarasowych, w dachach o odwróconym układzie warstw, w ogrodach dachowych, a także do stabilizacji gruntu na skarpach oraz do wykonywania tzw. deskowania traconego, spełniając następnie rolę drenażu i/lub warstwy termoizolacyjnej.

Na badania aprobacyjne potrzebne, w tak szerokim zakresie stosowania Politechnika Krakowska nie mogła sobie pozwolić finansowo, korzystając i tak z dotacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W związku z tym opłaciliśmy postępowanie aprobacyjne "okrojone" tylko do zastosowań drenażowych.

Płyty zostały już zastosowane między innymi do ochrony reliktów Ogrodów Królowej Bony na Wawelu przez Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Płyty miały na celu, po ułożeniu ich na folii i pokryciu ich ziemią, zarówno drenaż jak i ocieplenie przesypanej ziemią części zabytkowej.

Płyty są produkowane w wymiarach: 1000 x 500 x 50, 75, 100 mm. Mają kształt prostopadłościanu o chropowatych powierzchniach z wyraźnie widoczną strukturą porowatą. Produkowane w kolorach od beżowego po ciemny granat i brąz.

Poniżej zacytowano wartości oznaczeń istotnych w pracach projektowych parametrów określających właściwości płyt  IZOPET-R 350 (z badań ITB i naszych):

ParametrWyniki badań / wykonanoPodstawa oceny
Gęstość pozorna, [kg/m3]387,69 ± 14,8%PN-88/B-04481
Nasiąkliwość wodą
przy całkowitym zanurzeniu, [% V/V]
4,41 / ITBPN-EN 13383-2:2002
Wytrzymałość na zginanie, [kPa]247 ± 26%PN-EN 12089:2000
(metoda B)
Grubość przy określonych naciskach,
[mm] - badanie na próbce o gr. 50 mm
2 kPa
20 kPa
200 kPa
/ ITB

50
50
50
PN-ISO 946-1:1999
Mrozoodporność, [cykl]50 (bez zmian) / ITBPN-EN 12091:2000
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie
wyrobu przy obciążeniu 100 kPa, [m2/s]
dla i = 0,1 obciążenie:
2 kPa 
20 kPa 
50 kPa 
100 kPa 

dla i = 1,0 obciążenie:
2 kPa 
20 kPa 
50 kPa 
100 kPa 
/ ITB


1,1 * 10 −3
9,1 * 10 −4
8,6 * 10 −4
8,5 * 10 −4


2,1 * 10 −4
1,8 * 10 −4
1,9 * 10 −4
1,9 * 10 −4
PN-EN 12091:2000
Stabilność wymiarów liniowych
w temperaturze 70 st.C, zmiany po 48 h,
nie większe niż
± 0,6% / PKPN-EN 1604:1996
Odporność termiczna oceniana
zmianą grubości

a) w temperaturze 80 ±2 st.C
pod obciążeniem 0,02 MPa (48 h)

b) w temperaturze 70 ±2 st.C
pod obciążeniem 0,04 MPa (7 dni)
/ PK


bez zmian


bez zmian
PN-EN 1605:1999
Naprężenie ściskające przy 10%
odkształceniu wzglęnym, [kPa]
596 - 677 / PKPN-EN 826:1996
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
w temp. +10 st.C, wartość zmierzona,
[W/(m*K)]

a) płyta sucha

b) płyta zawierająca 6,0 % V/V wody

c) płyta zawierająca 4,25 % V/V wody

d) płyta zawierająca 2,70 % V/V wody

e) płyta zawierająca 0,65 % V/V wody
/ PK≤0,069

≤0,107

≤0,101

≤0,095

≤0,074
PN-ISO 8301:1998


Na zakończenie gorąco namawiamy Państwa do włączenia tego wyrobu, o tak specyficznych właściwościach, przy sporządzaniu wybranych projektów jak i sugerowania celowości ich stosowania przy ich realizacji.

Prośba nasza ma w dużej mierze wydźwięk proekologiczny i zapraszamy do przyłączenia się do tej akcji. Zamierzeniem naszym była pomoc w łatwym i szybkim zagospodarowaniu tych zalewających nas śmieci - butelek z PET.

Na specjalne zamówienie można wykonać płyty o innej niż normowa gramatura, odmiennej grubości i odmiennych właściwościach, określających jej wytrzymałość; z pokrytymi jedno lub obustronnie powierzchniami folią polietylenową lub włókniną wodoprzesiąkliwą.

dodatkowe informacje: PROMOS Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel. (12) 683 83 70, (12) 683 83 98, fax (12) 683 83 71, e-mail: izopet@promos.com.pl